תקנון הטבה- הנחה ברכישת כרטיסים לרייב עצמאות 1 .הגדרות: א. “מעניקת ההטבה”- חברת פאלו ריטייל בע”מ )מפעילת רשת אורבניקה( ב. “האירוע”- “רייב” עצמאות בראשון לציון. ג. “ההטבה”- הנחה ברכישת כרטיסים לאירוע- 69 ₪ במקום 159₪ ד. “תקופת ההטבה”- בין התאריכים 2018.04.10 -2018.04.18 ,או עד גמר מלאי ההטבה, לפי המוקדם. ה. קוד ההנחה”- קוד חד ערכי אשר באמצעותו ניתן יהיה לממש הטבה אחת, בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטות בתקנון זה. הקוד יישלח לכל מי שיבצע, במהלך תקופת ההטבה, רכישה באחת מחנויות אורבניקה, וכן את אחת מהפעולות הבאות: i .יצטרף כעוקב לחשבון האינסטגרם של מעניקת ההטבה. ii .יעשה לייק לעמוד הפייסבוק של מעניקת ההטבה. ו. “מלאי ההטבה”- 500 כרטיסים במחיר מוזל, כאמור בס”ק ג’ לעיל. ז. “האתר”- אתר il.co.tmisrael . 2 .התנאים לקבלת ההטבה ההטבה תוענק למי שיהיה בין 500 הראשונים שישלימו את כל הפעולות המפורטות בסעיף 3 להלן, במהלך תקופת ההטבה, עד להשלמת רכישה וקבלת אישור על כך באתר. למען הסר ספק יובהר כי עם גמר מלאי ההטבה, כהגדרתו בסעיף 1 לעיל, לא ניתן יהיה לרכוש כרטיסים במחיר מוזל, וזאת אף אם נותרו כרטיסים למכירה באתר ו/או במוקד מכירות אחר כלשהו, ואף אם הושלמו חלק מהפעולות המפורטות בסעיף 3 להלן, בטרם אזל מלאי ההטבה. 3 .אופן מימוש ההטבה לשם מימוש ההטבה יש לבצע את כל הפעולות הבאות, לפי הסדר בו הן מופיעות, וזאת במהלך תקופת ההטבה, ובכפוף לקיומם של כרטיסים במלאי ההטבה. א. להיכנס לקישור לאתר המופיע בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של מעניקת ההטבה, או לחילופין להיכנס לאתר, ולבחור באירוע. ב. בשדה “בחר סוג ההטבה” לבחור באופציה “הטבת לקוחות”. ג. להזין את קוד ההנחה בשדה המיועד לכך, וללחוץ על כפתור: “הכנס”. כל קוד יקנה אפשרות לרכישה בהנחה של כרטיס מוזל אחד בלבד, בכפוף לקיומם של כרטיסים מוזלים במלאי ההטבה. ד. להוסיף לעגלת הקניות. 4 .שונות א. לקוח שלא מימש את ההטבה, או חלק ממנה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבלת הטבה חלופית ו/או לפיצוי כספי או אחר כלשהו. ב. מעניקת ההטבה אינה ולא תהיה אחראית לאי מימוש ההטבה עקב נסיבות שאינן תלויות בה, לרבות שיבושים ו/או תקלות באתר ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או דחיות ו/או עיכובים בקיום האירוע, ולא תהיה אחראית לטיב האירוע ו/או לאיכותו ו/או לכל הקשור באירוע. ג. השימוש באתר יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח, ומעניקת ההטבה לא תישא בכל אחריות בגין כל שיבוש ו/או תקלה באתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהלקוחות עקב תקלות ו/או שיבושים באתר לרבות אובדן ו/או שיבוש ו/או דליפת נתונים וכיוצ”ב. ד. השימוש באתר כפוף לתקנון האתר. ה. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.